<
>

Byzantine Musical Symbols

Range U+1D000 - U+1D0FF
Official Chart U1D000.pdf

Prosodies (Prosodics)

Ekfonetika

Melodimata (Melodics)

Fonitika (Vocals)

Afona or Ypostaseis (Mutes or Hypostases)

Argies (Retards)

Leimmata or Siopes (Leimmas or Silencers)

Synagmata or Gorgotites (Synagmas or Quickeners)

Agogika (Conduits)

Ichimata and Martyrika (Ichimas and Evidentials)

Fthores (Destroyers)

Alloioseis (Differentiators)

Rythmika (Rhythmics)

Grammata (Letters)

Specials